Class 7 – BONUS class – Shema and Shmone Esrei (coming soon)