A Hitbodedut-meditation for before Yom Kippur 5781